Switch to full style
Gửi bài trả lời

Lập và Kiểm tra hạn mức dư nợ của khách hàng

Thứ 2 02 Tháng 7, 2018 3:16 pm

Khách hàng hỏi:
Hôm trước bên cháu có sử dụng tính năng hạn thanh toán của khách hàng. Bây giờ, bên cháu muốn xem số tiền đến hạn phải trả của khách hàng là bao nhiêu (kế hoạch thu nợ) thì cần thực hiện thao tác nào ạ?.
Khi khách hàng trả tiền thì công nợ của khách hàng có tự động cấn trừ vào hóa đơn theo thứ tự ngày xuất hóa đơn không ạ?


Kính chào quý khách,
Xin trả lời các thắc mắc của quý khách như sau:
1. Để quản lý hạn mức dư nợ đối với khách mua hàng:
- Lập hạn mức dư nợ cho từng khách hàng
- Sau khi đã lập hạn mức dư nợ cho từng khách hàng, khi cần kiểm tra ta gọi chức năng Kiểm tra dư nợ quá hạn
Tất cả các lệnh trên đều gọi từ menu "Thanh toán". Xin xem ảnh đính kèm
Hình ảnh

- Trong trường hợp quý khách muốn chương trình tự động kiểm tra dư nợ quá hạn, xin khai báo hệ thống như ảnh đính kèm (mục chọn được đóng khung màu xanh trên ảnh đính kèm)
Hình ảnh

2. Nếu muốn QTBH quản lý việc thanh toán theo từng chứng từ bán hàng phát sinh:
- Khi lập chứng từ thanh toán phải ghi rõ số chứng từ có liên quan tại ô dữ liệu tương ứng trên cửa sổ lập chứng từ thanh toán
- Muốn in ra bảng phân tích chi tiết việc thanh toán nợ của từng chứng từ phát sinh:
+ Của toàn bộ khách hàng có phát sinh công nợ: chạy chức năng "Tổng hợp công nợ", sau đó bấm nút chuột phải tại vùng trống trên cửa sổ "Tổng hợp công nợ" làm hiện menu sổ xuống rồi chọn mục lệnh như ảnh đính kèm
+ Của khách hàng xác định: chạy chức năng "Phân tích chi tiết công nợ của khách hàng" và thực hiện thao tác như đã nêu ở phần Tổng hợp công nợ.
Xin xem ảnh đính kèm
Hình ảnh

Hình ảnh
Gửi bài trả lời