Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Hướng dẫn về việc áp dụng giới hạn thẩm quyền của nhân viên

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 25 Tháng 8, 2017 4:09 pm
gửi bởi lehongduc
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC GIỚI HẠN RIÊNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN
TRONG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHỨNG TỪ


Tài liệu này được cập nhật ngày 25/8/2017
Link tải tooàn văn tài liệu hướng dẫn này: http://www.mediafire.com/file/94ihi7y95 ... nRieng.pdf

- Giới hạn này chỉ áp dụng đối với các chứng từ do người khác lập, bao gồm các nội dung: Xem, Sửa, Xóa, In nội dung chứng từ
+ Bao gồm tất cả các loại chứng từ: Nhập Xuất kho hàng, Thanh toán, Dịch vụ, Đơn đặt hàng

- Có 2 mức độ áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên:
+ Mức độ cao nhất: áp dụng đối với mọi nhân viên
+ Mức độ thấp hơn: áp dụng đối với nhân viên xác định

- Áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên ở mức độ thấp: là chỉ áp dụng đối với nhân viên xác định.
+ Để khai báo áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên xác định: gọi chức năng “Cấp thẩm quyền sử dụng ứng dụng” từ menu “Tiện ích \ Bảo mật”, hoặc trên Panel điều khiển chính của QTBH bấm chọn mục lệnh “Bảo mật \ Lập Danh sách nhân viên và cấp thẩm quyền sử dụng ứng dụng”
+ Trên cửa sổ “Lập danh sách nhân viên và cấp thẩm quyền sử dụng ứng dụng”, chọn mã nhân viên đã lập sẵn hoặc thêm danh sách nhân viên mới > Xác lập (thẩm quyền) theo mặc định > chọn tab “Cấp thẩm quyền xử lý TT” và đánh dấu chọn mục khai báo “Chỉ có thẩm quyền trong phạm vi chứng từ do nhân viên này lập”
Hình ảnh

- Áp dụng giới hạn riêng đối với nhân viên ở mức độ cao: là áp dụng đối với toàn bộ nhân viên, trừ những nhân viên được giao “quyền quản trị”
+ Để khai báo áp dụng giới hạn này, ta gọi chức năng “Khai báo hệ thống” bằng cách bấm phím tắt F12 hoặc chọn mục lệnh tương ứng từ menu “Hệ thống”
+ Trong cửa sổ “Khai báo hệ thống” chọn tab “Chức năng tăng cường (2)” và đánh dấu chọn các mục chọn thích hợp.
Hình ảnh

+ Mục chọn đầu tiên trên ảnh: đánh dấu chọn mục này nếu muốn áp dụng đối với tất cả các loại chứng từ phát sinh, bao gồm: chứng từ nhập xuất kho, chứng từ thanh toán, chứng từ mua hoặc bán dịch vụ, đơn đặt hàng.

+ Mục chọn thứ hai trên ảnh: đánh dấu chọn mục này nếu chỉ muốn áp dụng riêng đối với chứng từ thanh toán, không áp dụng đối với các loại chứng từ khác.

+ Khai báo xong bấm nút lệnh “Xác lập” để cho lưu lại khai báo và đóng cửa sổ “Khai báo hệ thống”