Switch to full style
Gửi bài trả lời

Về việc lập Danh mục hàng hoá với thiết bị đọc mã vạch

Thứ 4 15 Tháng 4, 2015 11:48 am

KH ở Gia Ray - Xuân Lộc hỏi:
Tôi là người mới sử dụng QTBH, xin hướng dẫn cách thức lập Danh mục hàng hoá với thiết bị đọc mã vạch.

Kính chào quý khách,

Khi lập Danh mục hàng hoá, hầu hết công việc là quý khách phải gõ vào từ bàn phím, việc sử dụng thiết bị đọc mã vạch rất hạn chế.

Sau đây là một gợi ý:
Cách dễ dàng nhất là quý khách lập danh mục bằng cách sau:
1. Dùng Microsoft Excel mở 1 bảng tính mới

2. Trên bảng tính đó, bước đầu quý khách chỉ cần mở 2 cột: một cột để nhập "Tên Hàng hoá", một cột để nhập "mã hàng hoá" vào bằng thiết bị đọc mã vạch.

3. Quý khách cho nhập đầy đủ cột "Tên Hàng hoá" trước, sau khi đã nhập xong cột này mới chuyển sang nhập cột "Mã hàng hoá" bằng thiết bị đọc mã vạch.

4. Để nhập cột "Mã hàng hoá" bằng mã vạch:
+ Đặt con trỏ tại ô cần nhật tương ứng với tên hàng hoá đã nhập
+ Sau đó dùng thiết bị đọc mã vạch để đọc mã vạch in sẵn trên vỏ bao bì của hàng hoá tương ứng.
Cứ tuần tự nhập như vậy cho đến hết danh mục cần nhập.

5. Nhập xong 2 cột nêu trên, quý khách mở folder XLS bên trong folder QTBH trên máy tính và chọn mở file dmcoban.xls như ảnh bên dưới:
Hình ảnh

Khi mở file trên quý khách sẽ thấy có sẵn các tiêu đề cột như ảnh dưới, xin đừng xoá hoặc thay đổi các tiêu đề cột này.
Hình ảnh

Quý khách cho mở 1 lại bảng tính đã nhập 2 cột "Tên hàng hoá" và "mã hàng hoá' ở trên, và copy toàn bộ dòng tiêu đề cột của file mẫu dmcoban.xls nêu trên sang dòng trên cùng của bảng tính này, xong điều chỉnh vị trí các cột "Tên hàng hoá" và "mã hàng hoá" cho đúng vào các cột có tiêu đề cột tương ứng (tenhanghoamshh)

6. Sau đó dùng chức năng "Chuyển các Danh mục CB vào từ file Excel" gọi từ menu "Hệ thống \ Quản lý File dữ liệu" như ảnh bên dưới để đưa nội dung danh mục hàng hoá từ File Excel quý khách đã lập theo hướng dẫn ở trên.
Hình ảnh

Hình ảnh

Quý khách có thể đọc nội dung hướng dẫn cho chức năng này bằng cách bấm nút "Hướng dẫn" trên cửa sổ chức năng:
Hình ảnh

Xin chú ý: Nếu quý khách sử dụng Font Unicode trong File Excel, xin cài QTBH bản dùng cho Access 2003/2007.

Như vậy là quý khách đã hoàn thành việc lập danh mục hàng hoá.
Gửi bài trả lời